logo

Actualitat Notícies

Ganga o publicitat enganyosa? 10 pràctiques comercials deslleials

La publicitat enganyosa és considerada il·lícita i deslleial ja que en la majoria dels casos distorsiona el comportament econòmic del consumidor. Però, quan ens trobem davant un supòsit de publicitat enganyosa? T'expliquem 10 exemples de pràctiques comercials deslleials i les claus per a actuar en aquests casos: davant el dubte, reclama.

10 pràctiques comercials deslleials

Es considera un acte de competència deslleial aquell comportament contrari a la bona fe, que pot distorsionar de manera significativa el comportament econòmic del consumidor i faça que prenga una decisió que en un altre cas no hauria pres (comprar un producte que no necessita, contractar un servei que no reuneix les condicions que li han oferit, etc.)

Dins dels actes de competència deslleial està inclosa la publicitat enganyosa que és aquella que o bé conté informació falsa, o que sense ser falsa, de qualsevol manera indueix o pot induir a error en els seus destinataris, com per exemple:

Aquelles en les quals l'empresari realitza l'oferta comercial d'un producte o servei a un preu determinat, sabent que no va a disposar d'existències suficients per a atendre la demanda durant un període suficient, tenint en compte l'abast de la publicitat que li haja donat i el preu que es tracte.

Actes comercials que oferisquen un premi, de forma automàtica, o en un concurs o sorteig, sense concedir els premis descrits i uns altres de qualitat i valor equivalent.

“Errors tipogràfics” en el preu. En principi, la publicitat és vinculant i, a priori, si adquirim un producte a un preu determinat, l'establiment no hauria d'al·legar error en el preu i hauria de respectar l'acordat. No obstant açò, cal tenir en compte que, en ocasions, es tracta d'un ganxo per a captar al consumidor, però en unes altres, es tracta d'un error de disseny evident (per exemple, un cotxe de 50.000 euros *publicitado per tan sol 5.000). Davant l'existència d'un error d'aquest tipus, es tindrà en compte que el comerç immediatament després de conèixer l'error, procedisca a esmenar-ho i informe de forma clara als usuari de l'existència de tal error. D'aquesta manera no es crearà perjudici al consumidor. Però, ull! quan es tracte d'un error evident, com l'assenyalat en l'exemple, l'usuari que exigisca que se li respecte el preu oferit pot ser acusat d'actuar amb mala fe i voler aprofitar-se de les conseqüències de l'errata comesa.

Pràctiques enganyoses que creen confusió al consumidor amb el risc que associe el producte o servei amb alguna marca registrada, nom comercial o altres marques. Un exemple seria el d'un supermercat que ofereix un suc que, per la seua forma i presentació ens faça pensar que estem comprant una marca coneguda.

Aquelles que afirmen sense ser cert… que l'empresari o professional està adherit a un codi de conducta. Per exemple, que un determinat establiment exhibisca la seua adhesió a l'arbitratge de consum sent fals o que haja rebut el confirme d'un organisme públic o qualsevol altre tipus d'acreditació, quan no és així.

Realitzar una oferta comercial de béns o serveis a un preu determinat per a després, amb la intenció de promocionar un ben o servei diferent, negar-se a mostrar l'oferit en principi, no acceptar comandes o sol·licituds de subministrament o negar-se a subministrar-ho en un període de temps raonable.

Pràctiques comercials relatives a les vendes en liquidació, quan no siga veritat que l'empresari o professional es trobe dins dels supòsit relatius a aquesta situació.

Oferir al consumidor un producte o servei com a “gratuït”, “regal”, “sense Despeses” o qualsevol fórmula equivalent, si després ha d'abonar diners per qualsevol concepte diferent del cost inevitable de la resposta a la pràctica comercial i la recollida del producte o del pagament pel lliurament d'est.

Afirmar, sent fals, que un producte o servei va a estar a la venda durant un termini molt breu de temps o en unes determinades condicions (també durant poc temps) de manera que el consumidor es veja obligat a adoptar una decisió immediata sense tenir temps suficient per a valorar-la.

Pràctiques enganyoses sobre la naturalesa i propietat dels béns o serveis, la seua disponibilitat i els serveis posventa.

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías