logo

Actualitat Notícies

Canvi de companyia telefònica, és possible sense problemes?

Donar-se de baixa o demanar la portabilitat és obrir la porta a una infinitat de problemes. Penalitzacions improcedents per incompliment del compromís de permanència, cobrament de les despeses per cancel·lar o desistir de la portabilitat o que l'antic operador continue facturant són les queixes més habituals que arriben a la nostra assessoria jurídica. Et donem alguns consells per a superar els obstacles.

Problemes de portabilitat i baixa en telefonia

Contractar amb un operador telefònic no és casar-se amb ell. Si la companyia pot incomplir la seua promesa i pujar-nos la tarifa sempre que vulga, si s'equivoca en les factures i no les corregeix amb la diligència deguda, o si les seues tarifes són molt cares, per què no provem amb un altre operador?

La baixa ha de fer-se efectiva en 2 dies hàbils

Finalitzar el contracte per voluntat pròpia és un dret dels abonats. N'hi ha prou amb comunicar-ho a l'operador amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data efectiva de la baixa. En tots els contractes ha de figurar el telèfon d'atenció al públic, l'adreça electrònica i la pàgina web de l'operador i del servei d'atenció al client.

La manera de sol·licitar la baixa serà la que figure en el contracte i, almenys, la mateixa que es va utilitzar per a l'alta. Normalment es contracta per telèfon i aquest és també el mitjà habitual per a comunicar la baixa: l'operador ha d'assignar a l'abonat un número de referència perquè tinga constància de la gestió.

A més, l'usuari té dret–i convé exercitar-lo–a sol·licitar un document que acredite la data de la petició de baixa. Si sol·licites la baixa per escrit, recorda fer-ho de manera fefaent, és a dir, conservant el justificant de la sol·licitud: còpia segellada de la carta si el lliurament en mà, captura de pantalla si ho fa per internet i burofax amb certificació de text si és per correu postal.

El cobrament del mes complet és abusiu i il·lícit

En cas que l'operador no respecte els 2 dies hàbils per a donar la baixa i et cobre per un període posterior a la data en què degué finalitzar el servei, sol·licita una factura rectificada. Una sentència del Jutjat del Mercantil de La Corunya, del 20/02/2018, ha condemnat a Orange per facturar períodes complets quan el servei havia deixat de prestar-se amb anterioritat. Aquesta pràctica és abusiva i, per tant, il·lícita. Quan es tracte de períodes ja pagats per endavant, per a evitar problemes, el millor és demanar la baixa en finalitzar el termini.

Canvi de condicions, puc donar-me de baixa sense penalització?

Els operadors poden modificar el contracte si el propi contracte preveu aquesta circumstància i sempre que avisen a l'abonat amb un mes d'antelació. L'usuari, per part seua, pot no acceptar les noves condicions i donar-se de baixa sense penalització. Però si té compromís de permanència encara per complir, és possible que haja de retornar els avantatges econòmics que haja gaudit: consulta a l'operador abans de donar-te de baixa.

Si no reps el preavís de la modificació o pretenen cobrar-te una penalització improcedent per donar-te de baixa, reclama.

Si fas una portabilitat, no has de donar-te de baixa

En cas que vulgues canviar d'operador, però conservant el mateix número de telèfon (fix o mòbil), no has de donar de baixa el contracte actual sinó demanar la portabilitat a la companyia de la qual seràs nou client. Però una vegada realitzat el canvi, és important que anomenes a la teua antiga companyia i confirmes que tots els serveis (telèfon fix, internet, televisió...) que tenies contractat amb ells i no vols mantindre, han sigut donats de baixa definitivament.

La portabilitat pot sol·licitar-se per escrit en un establiment comercial de la companyia nova, i en aquest cas t'entregaran una còpia del contracte. Però sovint ve d'acceptar una oferta telefònica: en aquest cas es grava la conversa amb caràcter contractual i en ella es confirmen les dades necessàries per a tramitar la portabilitat. També pot tramitar-se íntegrament online a través de la web de l'operadora.

Abans que comence la prestació del servei, i fins i tot encara que l'abonat no l'haja sol·licitat, l'operador està obligat a enviar-te el contracte. Si no ho fa, el client pot exigir en qualsevol moment que li ho envie, sense cap cost.

En principi, si la sol·licitud del canvi és correcta i no mancada cap dada, l'operador actual no pot negar-se a cedir la numeració al nou operador. No obstant això, hi ha situacions en les quals la portabilitat no pot fer-se efectiva: si es demana per a un telèfon fix i hi ha un canvi de domicili, si existeix una altra portabilitat en curs per al mateix número o si es produeix una impossibilitat tècnica o causa de força major. En aquests casos, l'operador ha d'informar del motiu a l'operador nou i aquest transmetre-li'l al sol·licitant.

Dret de desistiment: excepciones

Canvi de companyia telefònica, és possible sense problemes?

En l'actualitat, en contractar per telèfon o per internet s'atorga el dret de desistiment durant 14 dies naturals. És a dir, en aqueix termini podem tirar-nos arrere sense donar més explicacions i sense cap despesa. Ara bé, aqueix dret té excepcions i una d'elles és essencial en matèria de telecomunicacions: una vegada que el contracte ha començat a executar-se es perd el dret de desistiment i l'operador et pot cobrar la part proporcional del servei ja prestat. I així figura en les condicions generals dels contractes de totes les companyies. El cas més freqüent i perillós en telecomunicacions és el de la baixa després d'instal·lar la fibra òptica, que sol implicar penalitzacions que superen els 100 euros.

De qui és l'aparell, teu o de la companyia?

La portabilitat implica el canvi automàtic de tots els serveis associats a la línia telefònica, com la trucada en espera, contestador, etc.

Ara bé, l'aparell telefònic (el “terminal” que diuen en el sector) té una consideració diferent. Quan es tracta de la portabilitat d'una línia de telèfon fix i l'aparell (encaminador, descodificador, adaptador) està llogat a la companyia, hem d'ocupar-nos personalment de contactar amb l'operador i donar de baixa el lloguer.

En cas de telefonia mòbil, no hi ha cap problema amb la portabilitat si l'aparell és lliure. Però si el teu telèfon intel·ligent està subvencionat per la teua companyia i has signat en el contracte un compromís de permanència mínima, tingues en compte que la portabilitat et suposarà pagar la penalització corresponent per baixa anticipada. A continuació, hauràs de sol·licitar l'alliberament del telèfon i ja podràs usar-lo amb el nou operador sense càrrec addicional.

Consulta la notícia original ACI

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías