logo

Actualitat Notícies

L'acomiadament per causes objectives

Es coneix col·loquialment com a acomiadament objectiu a aquella extinció per causes objectives que realitza l'empresari (de forma individual o col·lectiva) que decideix unilateralment la finalització del contracte de treball quan concorren determinades circumstàncies, taxades i precisades legalment, que es consideren objectives i excedeixen de la seva voluntat.

Què es consideren causes objectives?

Les circumstàncies objectives que determinen, legalment, l'extinció de la relació laboral són les següents:

1. Causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció

Les causes econòmiques es refereixen a la rendibilitat del negoci en el seu conjunt, i es manifesten com a situacions amb reducció de les xifres de negoci global o de pèrdues (podent ser ja sofertes o esperades) o la disminució persistent del seu nivell d'ingressos ordinaris o de vendes.

En tot cas, s'entén que la disminució és persistent si durant tres trimestres consecutius el nivell d'ingressos ordinaris o vendes de cada trimestre és inferior al registrat en el mateix trimestre de l'any anterior.

Les causes tècniques, organitzatives o de producció estan vinculades a la productivitat o eficiència de l'empresa, tenen el seu origen en espais concrets d'activitat d'aquesta, que poden ser l'organització empresarial (globalment considerada, encara que també pot afectar a un dels seus centres de treball, departaments o seccions), com a desajustaments entre els mitjans humans i materials disponibles i les necessitats de l'empresa o les conveniències d'una millor organització dels recursos.

Aquestes causes tècniques, organitzatives o de producció poden al·legar-se independentment de l'existència de resultats econòmics desfavorables per a l'empresa íntegrament, sense perjudici que aquests en cas de presentar-se puguin ser al·legats conjuntament per a sustentar la mesura extintiva.

2. Ineptitud del treballador

Aquesta decisió extintiva està condicionada al fet que concorrin els següents requisits:

 • Una falta d'aptitud per al treball veritable, no dissimulada i permanent, que pot ser física o psíquica.
 • Que estigui referida al conjunt del treball que se li encomana al treballador.
 • Ha de tenir certa entitat o grau.
 • Que aquesta falta d'aptitud es derivi de causes estranyes a la voluntat del treballador.
 • Que sigui posterior a la seva efectiva prestació de serveis, o que almenys l'empresari la conegui amb posterioritat a l'inici d'aquesta prestació.

3. Falta d'adaptació del treballador a les modificacions tècniques

L'empresari pot acomiadar objectivament per aquesta causa quan es compleixen els següents requisits:

 • Que s'introdueixi una modificació tècnica en el lloc de treball habitual del treballador afectat.
 • Que, després d'un curs obligatori de formació, el treball no s'adapti a aquest canvi o modificació tècnica.
 • Que se li hagi ofert al treballador un període d'adaptació raonable i suficient.

4. Faltes d'assistència al treball

L'empresari pot extingir el contracte de treball quan el treballador té un determinat nivell de faltes d'assistència intermitents, encara que siguin justificades, sempre que:

Les faltes d'assistència han d'aconseguir algun dels següents llindars:

 •     20% de les jornades hàbils en 2 mesos consecutius. Exigint-se, en aquest cas, a més que el total de faltes d'assistència del treballador acomiadat en els 12 mesos anteriors abast el 5% de les jornades hàbils.
 •     25% de tals jornades en 4 mesos discontinus, dins d'un període de 12 mesos.
 •     Queden excloses del còmput les següents faltes d'assistència:
 •     Les degudes a vaga legal pel temps de durada d'aquesta.
 •     El temps destinat a l'exercici d'activitats de representació legal dels treballadors.
 •     Les degudes a l'accident de treball.
 •     Les degudes a la maternitat; el risc durant l'embaràs, risc durant la lactància i paternitat; així com les malalties causades per l'embaràs, part o lactància.
 •     Les llicències i vacances.
 •     Les baixes per malaltia comuna o accident no laboral quan siguin acordades pels serveis mèdics oficials i tinguin una durada de més de 20 dies consecutius.
 •     Les absències que obeeixin a un tractament mèdic de càncer o malaltia greu, en aquest cas sense establir límits temporals de durada de la baixa per a la seva exclusió.
 •     Les absències dels treballadors motivades per la seva situació física o psicològica derivada de la violència de gènere, acreditades pels serveis socials d'atenció o els serveis de salut.

5. Insuficiència de consignació pressupostària

Les entitats sense ànim de lucre poden acomiadar objectivament als treballadors amb contractes indefinits per a l'execució de plans i programes finançats per les Administracions públiques, quan acreditin la desaparició o la insuficiència de la consignació pressupostària que possibilitava el seu finançament, sense que sigui necessari al·legar motivacions econòmiques i la demostració de la seva concurrència.

Perquè sigui possible realitzar un acomiadament objectiu fundat en aquesta causa, cal que concorrin els següents requisits:

 • Ha d'existir una insuficiència de la consignació pressupostària necessària per al manteniment del contracte de treball, que ha de ser acreditada per l'entitat.
 • Que afecti contractes de treball concertats directament per entitats sense ànim de lucre exclusivament.
 • La finalitat dels contractes de treball, que es pretenguin extingir de forma objectiva, ha de ser l'execució de plans i programes públics determinats, sense dotació econòmica estable, i finançats per les Administracions Públiques mitjançant consignacions pressupostàries o extrapressupostàries anuals de caràcter finalista.

Quins requisits ha de complir l'empresa?

En un acomiadament per causes objectives, l'empresa ha de complir diversos requisits:

1. Comunicació per escrit al treballador de l'extinció, expressant la causa que la motiva, la qual cosa implica una triple exigència:

S'ha d'utilitzar la forma escrita.

S'ha d'explicar en la comunicació la causa de l'extinció, especificant els concrets fets que motiven la decisió extintiva de manera que, de la seva mera lectura, el treballador afectat tingui coneixement de les circumstàncies objectives que justifiquen l'extinció contractual, no sent suficient el fer referència genèrica a una de les causes legals d'extinció.

La comunicació al treballador ha d'incloure data d'efectes de l'extinció. A falta aquesta dada, ha de considerar-se com a tal, i d'inici del còmput del termini de caducitat, aquella en què es produeixi el cessament efectiu en la prestació dels serveis.

2. Posar a la disposició del treballador, simultàniament al lliurament de la citada comunicació de cessament per causes objectives, la indemnització consistent en 20 dies per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any i amb un màxim de 12 mensualitats.

Perquè aquest requisit pot considerar-se complert, sota sanció d'improcedència, la posada a la disposició de la indemnització ha de complir les següents exigències:

 • Efectiva.
 • Simultània al lliurament de la comunicació de cessament; amb independència de la data en què l'extinció vagi a tenir lloc, de manera que el treballador pugui disposar de la referida quantitat en el mateix moment en què rep aquesta comunicació, sense solució de continuïtat i sense necessitat d'un altre tràmit o quefer complementari, i sense cap dilació.
 • Incondicionada.
 • En l'import legal.

Només en el cas que l'extinció es fundi en causa econòmica, l'empresa pot diferir en el temps l'abonament de la indemnització legal quan, com a conseqüència de la seva situació econòmica, no pogués fer-ho en el moment de lliurar la comunicació escrita. L'empresa podrà al·legar en la carta d'extinció de la relació laboral una situació de falta de liquiditat per a no lliurar simultàniament la indemnització.

Si l'empresa s'acull a aquesta possibilitat, la falta de posada a la disposició de la indemnització al temps de lliurament de la comunicació escrita no invalida la decisió extintiva, ni determina la seva improcedència.

En aquest cas, el treballador afectat pot exigir el pagament de la indemnització a partir del moment en què l'acomiadament sigui efectiu.

En resum, perquè l'empresari pugui fer ús d'aquesta facultat, sota sanció d'improcedència de l'acomiadament:

 • Que la causa sigui econòmica.
 • Impossibilitat de la posada a disposició per l'absència de liquiditat econòmica en l'empresa.
 • Que hi hagi una constància expressa de tal impossibilitat que es posi de manifest en la comunicació de cessament.

3. Concessió d'un termini de preavís de 15 dies naturals, computat des del lliurament de la comunicació al treballador fins a l'extinció del contracte de treball. L'empresari pot substituir l'obligació de preavisar per l'abonament d'una quantitat equivalent a l'import del salari dels dies de preavís omesos.

Aquest termini de 15 dies és mínim, podent ampliar-se per acord de les parts, conveni col·lectiu o decisió unilateral de l'empresari.

Així mateix, s'estableix que durant el termini de preavís el treballador té dret, sense pèrdua de la retribució, a una llicència de sis hores setmanals amb la finalitat de buscar una nova ocupació (en el cas d'un treballador amb discapacitat, el dret a aquesta llicència correspon al seu representant legal, si el tingués).

Ha de tenir-se en compte que, al no estar inclosa aquesta llicència entre els requisits formals, el seu incompliment no implica la improcedència de l'extinció.

D'altra banda, el seu exercici es configura com una facultat del treballador, per la qual cosa la seva concessió no és automàtica, sinó que tan sols constitueix una autorització al treballador per a absentar-se sense pèrdua de la retribució del seu lloc de treball, per la qual cosa és a aquest a qui correspon la sol·licitud d'aquest a l'empresari.

Què faig?

Davant el lliurament d'una comunicació de l'empresa amb un acomiadament o extinció objectiva de la relació laboral, el treballador haurà d'actuar conforme als següents passos:

Guardar-se els documents originals de la comunicació i de la resta dels documents que l'acompanyen.

Signar, tant en els originals com en les còpies, escrivint en cada document:

 • La data en què estigui signant.
 • L'esment “No conforme”.
 • La seva signatura.

Pot consultar la notícia original *AQUI

© 2019 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías